Kultur

Kultur, konst och motion har en viktig roll i mitt liv men också i vårt samhälle överlag. De stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning.

Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor i vårt land. En levande och stark kultursektor berikar våra liv och stöder vårt välbefinnande.

Det är viktigt att barn och unga också i fortsättningen får ta del i kulturupplevelser via skolan. Det försäkrar också en mera jämlik skolgång - alla har rätt till kultur oberoende av bakgrund eller socioekonomisk ställning.

För att främja folkhälsan är det viktigt att finländarna rör på sig mera. Därför behövs goda och mångsidiga möjligheter till motion och idrott. De ska vara tillgängliga och inkluderande för alla.

Tredje sektorn har en viktig roll med tanke på ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter. Det arbete som görs i föreningarna inom till exempel idrott, kultur och ungdomsrörelsen är ytterst värdefullt. Våra föreningar skapar välfärd och välbefinnande.

Jag vill att Finlandsmodellen för kostnadsfri hobbyverksamhet för barn och unga efter skoldagen ska tas i bruk i alla kommuner men också kompletteras med t.ex. hobbysedlar. Alla barn har rätt till en meningsfull hobby!