Utbildning

En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Alla barn ska få det stöd som de behöver.

Det är oroväckande att allt fler elever som går ut grundskolan inte behärskar baskunskaperna att läsa, skriva och räkna. Vi måste bryta trenden där särskilt pojkar faller utanför. Här behöver vi se till att resurserna motsvarar utmaningarna som finns.

Alla elever, lärare och övrig personal ska ha rätt till en trygg skolvardag fri från mobbning. Vi behöver fler vuxna i skolan. Byråkratin måste förenklas så att personalen har mera tid med barnen.

Undersökningar visar att många flickor mår dåligt. Vi har en brist på i synnerhet svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer och behöver utbilda fler.

Vi behöver betona den allmänbildande undervisningen starkare i gymnasieutbildningen och reformera studentexamen så att den mäter allmänbildningen bättre.

Antagningsgrunderna till högskolorna borde inte i lika stor utsträckning styra studievalen i gymnasiet.