Klimat och miljö

Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt. Finland ska vara klimatneutralt senast år 2035. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader.

Jag vill att Finland ska vara i framkanten vad gäller klimatsmart och miljövänlig teknologi. Det här är en stor möjlighet för våra företag. Mera om sysselsättning hittar du här.

För att företag ska våga investera i Finland, i utveckling och i innovation, behövs långsiktighet och förutsägbarhet i vår energipolitik.

Vi behöver stärka vår energisjälvförsörjning på ett hållbart sätt. Jag vill att vi ska främja en grön omställning, frångå fossila bränslen och utöka produktionen av förnybar energi.
Mera om energipolitik hittar du här.

Naturens mångfald

Det är viktigt att vi arbetar för att bevara och stärka naturens mångfald i hela landet.

Ungefär 3/4 av Finlands yta är täckt av skog – en större andel än i något annat europeiskt land. Men majoriteten av våra skogar är kommersiella skogar, alltså områden där naturskog avverkats och träd planterats. I en sådan skog är naturen fattigare än i en skog som har fått växa, dö och återfödas utan mänsklig inblandning. Orörda, naturliga skogar utgör bara 4% av Finlands skogsareal.

Ekonomiskogar är ömtåligare för klimatförändringen, invasion av skadeinsekter och sjukdom, än naturskogar.

Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om biologisk mångfald, enligt vilken minst 17 % av vårt lands skogar ska skyddas. För närvarande är siffran 6%. Dessutom har karga och glesbevuxna skogar skyddats, vilket inte kompenserar för uteslutningen av rika och frodiga skogar, som är vitala för den biologiska mångfalden. Situationen i södra Finland är ännu bedrövligare där mindre än 3% av skogarna är skyddade.

Utan politisk vägledning riskerar naturskogarna att ytterligare minska innan officiella skyddsbeslut fattas.

Endast 4 % av Finlands skogar är naturskogar. Fastän vi skyddar dem alla räcker skogen till! Staten bör föregå med gott exempel och skydda de områden som skyddas bör och jobba för den biologiska mångfalden!

Östersjön

Övergödningen och eutrofieringen av Östersjön kräver fortsatta åtgärder. Vi bör satsa mera på att minska övergödningen genom att t.ex. förbjuda alla utsläpp av orenat avloppsvatten och tvättvatten från fartyg.

Vi kan inte heller fortsätta dumpa snö i havet och vi behöver bli bättre på att hantera dagvatten. Därtill hoppas jag att vi kunde utarbeta en modell för kompensation vid skrotning av gamla båtar och motorer.