Välfärd

De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som vi behöver åtgärda.

Jag vill se en terapigaranti, långsiktiga satsningar på utbildning samt satsningar som säkerställer att ingen ung person blir utan arbete eller studieplats.
Läs mera om utbildning här.

Läs mera om sysselsättning här.

Det ska vara lätt att söka hjälp. Man ska inte behöva vara "tillräckligt sjuk" för att bli tagen på allvar. Vi behöver fler lågtröskel- mottagningar och digitala stödtjänster. Den första kontakten måste fås omedelbart. Det är viktigt att man får service på sitt modersmål, speciellt när det gäller mentalvårdstjänster.

Alla unga ska känna att de har en plats i samhället och ett meningsfullt innehåll i livet via utbildning, arbete och fritidsintressen. Vi behöver fokusera på förebyggande arbete för att motverka utanförskap och utslagning. Alla unga har rätt till en meningsfull hobby!

Personalsituationen inom hälso- och sjukvården måste lösas. För att förbättra välbefinnande i arbetslivet och branschens attraktionskraft, behöver vi bättre ledarskap och bättre arbetsfördelning samt mer flexibla arbetsvillkor.

Främjande av den psykiska hälsan bör göras till en nationell prioritet. Att få vård snabbt, med låg tröskel och på eget modersmål är viktigt.

Människor som mår bra klarar motgångar bättre och den förebyggande vården är därför viktig, både vad gäller den psykiska och den fysiska hälsan.